Αθήνα, 25-10-21 3:32

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

21-10-10  Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
ΕΙΔΗΣΕΙΣ :: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :: ΜΜΕ
 
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
 
21/10/2010

Δεν πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα και στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών. Τη θέση αυτή διατυπώνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ, για την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στη Νέα Τηλεόραση (Star Channel) και στους μετόχους της.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους μετόχους ανώνυμης εταιρίας εκμεταλλεύσεως τηλεοπτικού σταθμού είναι αντίθετες προς τις αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, κρίνει το ευρωδικαστήριο, λέγοντας πως η ελληνική νομοθεσία έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους επενδυτές.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου:

«Ο ελληνικός νόμος σχετικά με το νομικό καθεστώς και το πλαίσιο λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας περιορίζει στο 25 % το ανώτατο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο μπορεί να κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μία εταιρεία εκμεταλλεύσεως τηλεοπτικού σταθμού. Όταν σε μια εκπομπή παραβιάζονται οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ή οι κανόνες δεοντολογίας (σεβασμός της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου, της επαγγελματικής δραστηριότητας κάθε προσώπου η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη), ο νόμος προβλέπει την επιβολή κυρώσεων όχι μόνον σε βάρος της εταιρίας, αλλά και όσων μετόχων κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 2,5 %.

Η Ίδρυμα Τύπου ΑΕ είναι μέτοχος στην ανώνυμη εταιρία Νέα Τηλεόραση AE, ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού Star Channel. Το 2001, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της επέβαλε πρόστιμο ύψους περίπου 30 000 ευρώ από κοινού και εις ολόκληρον με τη Νέα Τηλεόραση ΑΕ, καθώς και με τους λοιπούς μετόχους και τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, με το αιτιολογικό ότι, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star Channel της 14ης Φεβρουαρίου 2000, παραβιάστηκε η υποχρέωση σεβασμού της τιμής και της υπολήψεως διαφόρων προσώπων.

Η Ίδρυμα Τύπου προσέβαλε την απόφαση αυτή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ορισμένοι σύμβουλοι εκτιμούν ότι ο εθνικός νόμος έχει την έννοια ότι οι μέτοχοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν όχι δικό τους χρέος, αλλά χρέος της εταιρίας, πράγμα το οποίο ενδεχομένως αντίκειται στην ισχύουσα στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών αρχή της ελλείψεως ευθύνης του μετόχου για χρέη της εταιρίας. Οι σύμβουλοι αυτοί εκφράζουν αμφιβολίες κατά πόσον το εθνικό δίκαιο είναι συμβατό με τους κοινοτικούς κανόνες.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η πρώτη οδηγία περί ανωνύμων εταιριών έχει ως σκοπό την προστασία των συμφερόντων τόσο των μετόχων όσο και των τρίτων. Δεν προβλέπει ομοιόμορφη έννοια της μετοχικής εταιρείας, ούτε της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, στηριζόμενη στην αρχή κατά την οποία μόνον οι εταιρείες ευθύνονται με την περιουσία τους για τα χρέη τους έναντι τρίτων. Το Δικαστήριο συνάγει ότι η οδηγία δεν καθιερώνει κανόνα κατά τον οποίο ουδέποτε μπορεί να ευθύνεται μέτοχος για πρόστιμο επιβληθέν σε εταιρεία, ιδίως στην περίπτωση που το πρόστιμο αυτό επιβλήθηκε από κοινού και εις ολόκληρον σε ανώνυμη εταιρεία και στον μέτοχο.

Αντιθέτως, εθνική νομοθεσία εφαρμοζόμενη όχι με κριτήριο την ύπαρξη συμμετοχών που καθιστούν δυνατή την άσκηση σημαντικής επιρροής στις αποφάσεις της εταιρίας, αλλά ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών που κατέχει ένας μέτοχος, εμπίπτει στις αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων.

Στην προκειμένη περίπτωση, η ελληνική νομοθεσία περιορίζει, αφενός, στο 25 % το ανώτατο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο μπορεί να κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μία εταιρεία εκμεταλλεύσεως τηλεοπτικού σταθμού και ορίζει, αφετέρου, ότι πρόστιμο μπορεί να επιβληθεί σε μέτοχο που κατέχει ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του 2,5 %. Σε συνάρτηση με τον τρόπο κατά τον οποίο είναι κατανεμημένο το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο, συμμετοχή κατά ποσοστό 25 % μπορεί να αρκεί για την άσκηση ελέγχου επί εταιρείας ή, τουλάχιστον, για την άσκηση επιρροής στις αποφάσεις εταιρείας. Αντιθέτως, η κατοχή ποσοστού μεγαλύτερου από 2,5 % των μετοχών δεν παρέχει στον μέτοχο δυνατότητα ελέγχου επί της εταιρίας.

Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, τα μέτρα που απαγορεύουν, παρακωλύουν ή καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως ή όσα είναι ικανά να εμποδίσουν ή να περιορίσουν την απόκτηση μετοχών στις επιχειρήσεις ή να αποτρέψουν τους επενδυτές από άλλα κράτη μέλη να επενδύσουν στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών, συνιστούν «περιορισμούς» στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Ο ελληνικός νόμος προβλέπει τη θεμελίωση ευθύνης των μετόχων ανώνυμης τηλεοπτικής εταιρείας προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν μέτρα για την τήρηση από την εταιρία των εθνικών κανόνων δικαίου και δεοντολογίας, παρά το γεγονός ότι οι αναγνωριζόμενες σε αυτούς εξουσίες στο πλαίσιο των οργάνων της εταιρίας δεν τους παρέχουν στην πράξη τη δυνατότητα αυτή. Προτρέποντας τους μετόχους να συνάψουν συμμαχίες, ο νόμος έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους επενδυτές από άλλα κράτη μέλη και επηρεάζει την πρόσβασή τους στην αγορά μετοχών των εν λόγω εταιριών. Το αποτρεπτικό αυτό αποτέλεσμα, μολονότι αποβαίνει σε βάρος τόσο των Ελλήνων επενδυτών όσο και των επενδυτών από άλλα κράτη μέλη, είναι σημαντικότερο για τους τελευταίους, επειδή δεν είναι ενήμεροι των εξελίξεων στα ΜΜΕ στην Ελλάδα και δυσκολεύονται περισσότερο να τις παρακολουθήσουν.

Όπως εξέθεσε το αιτούν δικαστήριο, ο ?σημειωτέον θεμιτός? σκοπός του νόμου είναι η τήρηση της νομοθεσίας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας από τις τηλεοπτικές εταιρίες προκειμένου να αποφευχθεί η προσβολή της τιμής ή της ιδιωτικής ζωής των προσώπων η εικόνα των οποίων εμφανίζεται στην οθόνη. Η Ελλάδα διευκρίνισε στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση ότι, κατά τον χρόνο ψηφίσεως του νόμου, πολλοί δημοσιογράφοι ήταν μέτοχοι σε τηλεοπτικές εταιρίες κατέχοντας ποσοστό μετοχών πλέον του 2,5 %.

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι ο ελληνικός νόμος προβλέπει και άλλες, πλέον προσήκουσες κυρώσεις οι οποίες αφορούν την τηλεοπτική δραστηριότητα και όχι την απλή κατοχή μετοχικού κεφαλαίου (αναστολή ή διακοπή της μεταδόσεως εκπομπής, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού, κυρώσεις ηθικού περιεχομένου). Εξάλλου, το να υποτεθεί ότι όλοι οι μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας είναι δημοσιογράφοι συνιστά άρνηση της ίδιας της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, η οποία αφορά και τις επενδύσεις με μοναδικό σκοπό την τοποθέτηση χρημάτων χωρίς πρόθεση ασκήσεως επιρροής στη διαχείριση και τον έλεγχο της επιχειρήσεως.

Επομένως, οι αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων αντίκεινται σε εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας τα πρόστιμα για παραβιάσεις της νομοθεσίας και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών επιβάλλονται από κοινού και εις ολόκληρον όχι μόνο στην εταιρία κάτοχο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού, αλλά και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο από 2,5 %.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν επιληφθεί, ερώτημα σχετικό με την ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης ή με το κύρος πράξεως οργάνου της Ένωσης. Το Δικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεμεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα».

 
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr επαναδημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας.
 
 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου που έγινε στην Αθήνα.

Μέλη του ΔΣ εξελέγησαν οι...


Συγκεντρώσεις σε ΣΚΑΪ και Υπουργείο Εργασίας και απεργία στις 15 Δεκεμβρίου 2010
Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζομένων Ενώσεων στα ΜΜΕ, μετά την απαράδεκτη προσπάθεια επιβολής μείωσης μισθών και κατάργησης των ΣΣΕ
στον όμιλο ΣΚΑΪ και τις απολύσεις από το ραδιόφωνο του «ΑNTΕΝΝΑ» και του «FREEDOM».


Η ΕΣΗΕΑ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το βράδυ, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Απαιτεί από την ιδιοκτησία του Ομίλου Αλαφούζου να αποσύρει αμέσως την πρότασή του προς τους εργαζόμενους στον ΣΚΑΪ ραδιόφωνο και ΣΚΑΪ TV να αποδεχθούν μείωση μισθών και ιδιαίτερα την πίεση για υπογραφή «ατομικών», τάχα, Συμβάσεων Εργασίας. Η τυχόν επιμονή σε αυτήν την πολιτική«Πωλητήριο» στο 1/3 της ΕΡΤ!
Το «statesmen.gr» είχε αποκαλύψει, από το καλοκαίρι κιόλας, τις πιέσεις που ασκούσαν οι ελεγκτές της τρόικας προς την Κυβέρνηση, για να προχωρήσει σε επώδυνη «χειρουργική επέμβαση» στην κρατική τηλεόραση. Και να διαμορφώσει το τοπίο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορέσει να παραχωρήσει σε ιδιώτες ακόμη και τη μια από τις 3 συχνότητες (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3), προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και λειτουργική.Ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων
Πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (Π.Δ. 109/2010). Με μία πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς τις ακόλουθες βασικές αλλαγές:


Δηλώσεις Λασκαρίδη για ΑΘΗΝΑ TV
Κατά την ενημέρωση των συντακτών από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ρ., κ. Ιωάννη Λασκαρίδη, τέθηκε από δημοσιογράφο το ερώτημα: έχει βγει προσφάτως μία απόφαση του Σ.τ.Ε., που λέει ότι οι Τοπικοί και οι Περιφερειακοί Σταθμοί λειτουργούν παράνομα. Τι μέλει γενέσθαι;


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΣΡ ΓΙΑ Β ΓΥΡΟ ΕΚΛΟΓΩΝ
Διευκρινιστικά για την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των επαναληπτικών εκλογών της Κυριακής 14.11.2010 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Α.Π. 11132/05.11.10 και 11165/08.11.2010


Αλλαγή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας ζητά η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.).

 Αίτημα για αναθεώρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών προς τον αρμόδιο Υπουργό Τηλέμαχο Χυτήρη, προτάσσοντας το θέμα με την «Φυσιογνωμία του προγράμματος» που δημιουργεί προ...


Δικαίωση του STAR CHANNEL από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαίωση του STAR CHANNEL και του Μετόχου της (ΙΔΡΥΜΑ ΤΥΠΟΥ) από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αποφάσισε ότι Οικονομικές Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν μόνον στο Μέσο και όχι στους Μετόχους αυτού!
( 22.10.2010 | 10:42:50 )Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόστιμο του Star
Δεν πρέπει να επιβάλλονται τα πρόστιμα και στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών. Τη θέση αυτή διατυπώνει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. απαντώντας σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του ΣτΕ, για την επιβολή προστίμου ύψους 30.000 ευρώ στη Νέα Τηλεόρ...


ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Σαν «Καμπάνια Επιβίωσης» χαρακτηρίζεται η καλοκαιρινή κινητοποίηση από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Με το μήνυμα αυτό ο γνωστός Οργανισμός ζητά από τα Ελληνικά ραδιόφωνα να βοηθήσουν στην επιβίωση του, αν το ...


ΠΑΛΙ ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΕΣΡ?
Τωρα τελευταία πολύ συχνά "πέφτει" το site του ΕΣΡ.
Κατα τ' άλλα πρέπει να το θεωρούμε και αξιόπιστο και να ενημερωνόμαστε απο 'κει και να ειμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ότι λέει εκεί μέσα, και να απειλούμαστε με πρόστιμα αν δεν δούμε κάτι στο αξιόπιστο site τους και, και, και... και να το χαίρονται.
Αραγε πόσο χρήσιμα μπορείνα είναι τα παρακάτω που γρ'αφει σήμερα στην πρώτη του σελίδα?ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε προκάλεσαν οι καταγγελίες του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για επιλεκτική απονομή δικαιοσύνης.


ΕΣΡ: ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΧΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΡΚΟΙ
Η Ανεξάρτητη Αρχή (το ΕΣΡ) επέβαλε στη 19η συνεδρίαση του στις 22/06/10 μεταξυ άλλων τις παρακάτω ποινές: Στον Ρ/Σ GROOVY STATION, Νομού Χίου, το Ε.Σ.Ρ. επέβαλε την Κύρωση Σύστασης, διότι δεν πρέπει να εκπέμπει από δεύτερη συχνότητα.Για ...