Αθήνα, 08-08-22 21:54

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

07-06-22  Μεταβίβαση του HEAT FM 92,2 Λάρισας

Απόφαση 88/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ( ΕΣΡ ) - 6η Ιουνίου 2022

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για αυτό τόπο την 11.4.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «HEAT FM 92,2» (πρώην «ΡΑΔΙΟ ΒΕΛΙΚΑ») Ν. Λαρίσης, από τον Κωνσταντίνο Δαλδά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΜΙΚΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμει του υπ’ αριθμ. 526/12.2.2021 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Βόλου Κωνσταντίνου Γ. Ορφανού (το οποίο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 892/26.2.2021 και 1140/10.3.2021 έγγραφα), έναντι του τιμήματος των έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200,00) ευρώ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 96/26.3.2021 ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Φώτη Αγγέλη και στην ειδική επιστήμονα- νομικό Θεοδώρα Παπαδάκη. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 399/ΕΣ/25.5.2021 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμό πρωτ. 729/ΕΣ/15.9.2021 εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη, για λογαριασμό του ως άνω φορέα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος του σταθμού, Σακκάς Σπυρίδων. Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο ο Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Στη συνέχεια η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη.

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματεύς. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β ν 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν 2328/1995 και 12 παρ. 15 του ιδίου νόμου με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

3.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...».

5.    Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021: «3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Λ' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

6.    Εξάλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα: Με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 892/26.2.2021 και 1140/10.3.2021 έγγραφα, ζητήθηκε η έγκριση από το ΕΣΡ της μεταβίβασης του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «HEAT FM 92,2» (πρώην «ΡΑΔΙΟ ΒΕΛΙΚΑ») Ν. Λαρίσης, από τον Κωνσταντίνο Δαλδά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΜΙΚΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αντί του ποσού των έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200,00) ευρώ, η οποία (μεταβίβαση) έγινε με το υπ’ αριθμ. 526/12.2.2021 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Βόλου Κωνσταντίνου Γ. Ορφανού.

Για τον ραδιοφωνικό σταθμό έχει εκδοθεί η με αριθμό 144/2004 «Βεβαίωση Νομίμου Λειτουργίας» του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις τους, το ένα μέλος της εταιρείας και συγκεκριμένα ο Κάρολος Μιγδισιάν κατέχει τον μη ενημερωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Volos Deejay 104,5 Ν. Μαγνησίας, χωρίς αυτό να αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 περίπτ. γ’ του ν. 3592/2007, περί περιορισμού συμμετοχών σε μη ενημερωτικούς σταθμούς, ενώ το έτερο μέλος (Μαρία Μιγδισιάν) δεν συμμετέχει σε άλλα ΜΜΕ. Επίσης, δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οι ασυμβίβαστες ιδιότητες της συμμετοχής σε επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, δεν συντρέχει κώλυμα λόγω καταδίκης για αδίκημα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού (έχουν δε λευκά ποινικά μητρώα), ενώ έχουν καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση περί των συγγενικών τους προσώπων, κατά το άρθρο 5 παρ. 3 περ. β του Ν. 3592/2007. 

Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, καθώς και από τις εξηγήσεις που έδωσε ο σταθμός κατά την ακρόασή του, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, ύψους έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200,00) ευρώ.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και για το λόγο αυτό πρέπει να εγκριθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «HEAT FM 92,2» (πρώην «ΡΑΔΙΟ ΒΕΛΙΚΑ») Ν. Λαρίσης, από τον Κωνσταντίνο Δαλδά στην εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΜΙΚΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11η Απριλίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 6η Ιουνίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.