Αθήνα, 08-08-22 21:43

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

07-06-22  5.000 στον SEVEN NEW FM 94,4 Ν. Καβάλας

Απόφαση 40/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ( ΕΣΡ ) - 6η Ιουνίου 2022

 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 11.10.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.

Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Νικόλαος Κιάος, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η μη αποστολή -αιτηθείσας νομίμως- μαγνητοσκοπημένης ροής προγράμματος για τις ημερομηνίες 9 και 14.10.2019 από τον ραδιοφωνικό σταθμό με τον διακριτικό τίτλο SEVEN NEW FM 94,4 Νομού Καβάλας, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία 7η ΗΜΕΡΑ ΙΚΕ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. ΕΣΡ 4754/16.10.2019 καταγγελίας του δικηγόρου και Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Σιμιτσή.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 220/19.5.2020 που ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Ρέα Λαμπροπούλου, η οποία υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 796/ΕΣ/21.9.2020 νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, για λογαριασμό της λειτουργούσης το σταθμό ως άνω εταιρείας, παρέστη η πληρεξούσια δικηγόρος Ευαγγελία Τσακίρη. Ερωτηθείσα από τον Πρόεδρο, η Δικηγόρος δήλωσε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβε δε τον λόγο και ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της. Κατέθεσε στη συνέχεια το με αριθμό πρωτοκόλλου 5308/11.10.2021 έγγραφο υπόμνημά της και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη.

Την 28.2.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τους απόντες κατά την συζήτηση Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Πλειό αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα της εγκαλουμένης και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού παρακολούθησε την επίμαχη ροή προγράμματος και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων. «Ο άμεσος έλεγχος του κράτους.,.έχει ως σκοπό... την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και νεότητας».

2.    To άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Οι άδειες χορηγούνται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημόσια λειτουργία».

3.    Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 12 εδ. β' και γ' του Ν. 2328/1995: «Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών τους, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονταζ, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ και ως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης. Οι σταθμοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ μόλις τους το ζητήσει ή να χορηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους...».

4.    Κατά το άρθρο 1 παρ. 17 του Ν. 2328/1995: «Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ζητήσει κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το προσωπικό, το πρόγραμμα, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές προδιαγραφές.».

5.    Το άρθρο 8 παρ. 5 εδ. α' του ως άνω νόμου που αφορά στις διοικητικές κυρώσεις κατά των ραδιοφωνικών σταθμών, ορίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου ισχύουν και ως προς τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

6.    Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α' του Ν. 2328/1995: «Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της Ευρωπαϊκής ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης., το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ ή καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μιας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω κυρώσεις.».

Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων συνάγονται τα ακόλουθα:

Μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιεί μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια έννομη σχέση δημοσίου δικαίου, η χρήση δε της συχνότητας από την οποία εκπέμπει ο σταθμός εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και συνιστά δημόσια λειτουργία.

Το Ε.Σ.Ρ. ως η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, μπορεί να ζητά κάθε στοιχείο σχετικό με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του σταθμού και ιδίως σε σχέση με το πρόγραμμα του.

Έτσι μπορεί να ζητά μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπομπών του σταθμού, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονταζ, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ και ως τρεις(3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης τους. Ο σταθμός υποχρεούνται να αποστέλλει αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ μόλις τους το ζητήσει ή να χορηγήσει αντίγραφα στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των διαλαμβανομένων στο φάκελο στοιχείων προκύπτουν τα ακόλουθα:

Στις 14.10.2019, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δέχθηκε την καταγγελία του δικηγόρου και Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνου Σιμιτσή στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: «...στον ραδιοσταθμό [Seven New ή Έβδομη Μέρα που εδρεύει στην Καβάλα και εκπέμπει στη συχνότητα 94,40 mhz κάθε πρωί από τις 07.00 έως τις 10.00 σχολιάζει ως συνεργάτης ή ως εργαζόμενος, στην πραγματικότητα όμως ως αφανής ιδιοκτήτης, ο κ. Ιωάννης Χλώρος ο οποίος συνεχώς ασχολείταζ με υποτζμητζκό, απαξιωτικό και συχνά συκοφαντικό τρόπο με το πρόσωπο μου». Ο καταγγέλλων συνεχίζει παραθέτοντας αποσπάσματα εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού «Seven New FM 94,4» των ημερομηνιών 9 και 14.10.2019, σύμφωνα με τα οποία γίνεται αναφορά στο πρόσωπο του από τον παρουσιαστή και τα οποία ο καταγγέλλων θεωρεί ψευδή και προσβλητικά για τον ίδιο και το κύρος της υπηρεσίας του. Καταλήγει: «...αιτούμαι να ζητήσετε από τον ανωτέρω ραδιοσταθμό το υλικό εκπομπής των ανωτέρω ημερών (9 καζ 14 Οκτωβρίου 2019 από ώρα 07.00' έως 10.00') προκειμένου η Υπηρεσία και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να ζητήσουμε επανόρθωση, άλλως αποκατάσταση από τον ραδιοσταθμό και από τον σχολιαστή προσωπικά».

Το Ε.Σ.Ρ., με το με αρ. πρωτ. 4790/18.10.2019 έγγραφό του (ήτοι εντός του τριμήνου χρονικού διαστήματος που προβλέπει ο νόμος), απευθύνθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό (στην ηλεκτρονική διεύθυνση evdomimera@gmail.com.), διαβιβάζοντας του την καταγγελία και καλώντας τον να ικανοποιήσει το αίτημα του καταγγέλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 12 του Ν. 2328/1995.

Ο καταγγέλλων επανήλθε αποστέλλοντας στο Ε.Σ.Ρ. το μη ημερομηνία 18.12.2019 έγγραφο του (αρ. πρωτ. 5764/18.12.2019), βάσει του οποίου πληροφορεί την Αρχή ότι ο σταθμός «Seven New FM 94,4» νομού Καβάλας όχι μόνο δεν ικανοποίησε το αίτημά του να του χορηγηθεί η ροή των συγκεκριμένων εκπομπών (9 και 14.10.19), αλλά συνέχισε να ασχημονεί εναντίον του και εναντίον του θεσμού που εκπροσωπεί. Ζητά δε να διαπιστώσει το Ε.Σ.Ρ. αν ο σταθμός λειτουργεί και εκπροσωπείται νόμιμα και να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις για τη μη χορήγηση του αιτηθέντος υλικού.

Το Ε.Σ.Ρ., απέστειλε νέο έγγραφο ζητώντας τη ροή προγράμματος της εκπομπής που παρουσίασε ο Ι. Χλώρος κατά τις ημερομηνίες 9 και 14.10.2019 (αρ. πρωτ. 2101/21.5.2020) συσχετίζοντας το νέο έγγραφο με το ήδη αποσταλέν με αρ. πρωτ. 4790/18.10.2019 (καθώς ενδιαμέσως είχε παρέλθει το τρίμηνο).

Σε μια τελευταία προσπάθεια να θυμίσει στο σταθμό τις υποχρεώσεις του, το Ε.Σ.Ρ. επανήλθε στο θέμα καλώντας τον σταθμό, με το με αρ. πρωτ. 2836/3.7.2020 έγγραφο του, να αποστείλει το ζητηθέν υλικό.

Ο σταθμός δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του καταγγέλλοντος και του Ε.Σ.Ρ. Ως εκ τούτου υπέχει ευθύνη για τη μη προσκόμιση του αιτηθέντος υλικού.

Ο ισχυρισμός της εγκαλουμένης ότι δεν έλαβε γνώση ούτε των αιτημάτων του καταγγέλλοντος είναι αβάσιμος.
Σημειώνεται ότι τα έγγραφα του ΕΣΡ εστάλησαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος ο σταθμός είχε ενημερώσει το Ε.Σ.Ρ. ότι διαθέτει. Προβάλλει δε συναφώς η εγκαλουμένη, με αόριστο, αντιφατικό και μη πειστικό τρόπο, τα ακόλουθα κατά λέξιν: «... Πράγματι, για άγνωστους σε εμάς λόγους, δεν λάβαμε τις. ηλεκτρονικές αλληλογραφίες. ήταν γνωστή η έδρα του σταθμού μας. όπου κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν επιδοθεί με τη συνδρομή δικαστικού επιμελητή ή έστω. μέσω φυσικής αλληλογραφίας. Αμφισβητούμε δε πλήρως την εγκυρότητα της αποστολής αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, κρίνεται ότι η εγκαλουμένη εταιρεία παραβίασε -εκ προθέσεως- τις αναφερόμενες στο νομικό μέρος της παρούσας διατάξεις. Επομένως, πρέπει να επιβληθεί στην εγκαλουμένη διοικητική κύρωση και δη εκείνη του προστίμου.

Με βάση δε τη βαρύτητα της παραβάσεως κρίνεται ότι το επιβλητέο πρόστιμο είναι εκείνο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μη αποστολή νομίμως αιτηθείσας μαγνητοσκοπημένης ροής προγράμματος, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «7η ΗΜΕΡΑ ΙΚΕ», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού «SEVEN NEW FM 94,4» Νομού Καβάλας, για την ανωτέρω αναφερθείσα παραβίαση, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει μετά την δια του άρθρου 23 παρ. 5 εδ. β' του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή του, η παρούσα απόφαση κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1.    Της εταιρείας με την επωνυμία «7η ΗΜΕΡΑ ΙΚΕ»,, που εδρεύει στην Καβάλα, στην οδό Φιλελλήνων 22, με ΑΦΜ 800828862, Δ.Ο.Υ. Καβάλας.

2.    Της Δήμητρας Ιωάννου Κέντη του Κυριάκου, με ΑΦΜ 170077337, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 28η Φεβρουαρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 6η Ιουνίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.