Αθήνα, 08-12-22 14:54

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

07-07-22  Διακοπή λειτουργίας Ρ/Σ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν. Μεσσηνίας

Απόφαση 120/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ) - 5η Ιουλίου 2022

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 23.2.2021 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.
Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιο Σαρειδάκη. Απόν το μέλος Γ εώργιος Πλειός, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΜΟΣ» Νομού Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας του Ανδρέα Ασημάκου.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 68/14.3.2017, ο οποίος ανατέθηκε στον διοικητικό υπάλληλο Γεώργιο Καραηλία και στην ειδική επιστήμονα - νομικό Π. Λαμπροπούλου, η οποία ανέπτυξε προφορικά την εισήγησή της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν ο Ανδρέας Ασημάκος και η πληρεξούσια δικηγόρος του Μαγδαληνή Μαργώνη. Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι Εκπρόσωποι απάντησαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 8.3.2021 ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 1072/8.3.2021 υπόμνημα.

Την 23.5.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Βασίλειο Καραποστόλη, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Καλλιόπη Διαμαντάκου και Νικόλαος Κιάος, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τους απόντες κατά τη συζήτηση Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση, το υπόμνημα του εγκαλουμένου και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε.

Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: ««Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. O έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. O άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της Χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας».

2.    Κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3592/2007: « Η ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που μεταδίδουν το πρόγραμμα τους με αναλογικό σήμα ελεύθερης λήψης... επιτρέπεται μετά από άδεια του ΕΣΡ...».

3.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπη λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...»

5.    Κατά το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3592/2007: «Οι φορείς άδειας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία τους.»». 6. Τέλος, κατά το άρθρο 20 παρ. 1 και το άρθρο 21 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4070/2012 (με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης): «Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία». «Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε... να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος... ».

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, μεταξύ τους και προς τη γενική αρχή της λογικής συνοχής και ενότητας της έννομης τάξης, συνάγονται τα ακόλουθα:

(α) Ότι μεταξύ του Κράτους και του προσώπου, που χρησιμοποιούσε μια ραδιοφωνική συχνότητα δημιουργείται μια ιδιόρρυθμη (sui generis) δημοσίου δικαίου έννομη σχέση (προσομοιάζουσα με εκείνη της κατοχής και χρήσης δημοσίου κτήματος), με την οποία παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα πραγματοποίησης ραδιοφωνικών εκπομπών κατά τον μεταγενέστερο της 1.11.1999 χρόνο.

(β) Ότι εξαιτίας του όλως εξαιρετικού χαρακτήρος της ρύθμισης - αφού δι’ αυτής επιδιώκεται η έννομη τακτοποίηση έκνομης δραστηριότητας - και της ως εκ τούτου ανάγκης οι σχετικές διατάξεις να ερμηνεύονται στενώς, παρέχεται στον δικαιούχο η δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης και μόνο συχνότητας και όχι οποιασδήποτε άλλης ή του ραδιοφωνικού φάσματος γενικώς.

(γ) Ότι για όσο χρονικό διάστημα ο σταθμός εκπέμπει ραδιοφωνικό πρόγραμμα είτε εντελώς αυθαίρετα, είτε επειδή «θεωρείται νομίμως λειτουργών», οφείλει - για την ταυτότητα του νομικού λόγου, και δη κατά μείζονα λόγο - να πληροί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τις υποχρεώσεις που εκ της νομοθεσίας προβλέπονται για νομίμως αδειοδοτημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα προέκυπτε το προφανές άτοπο να αποδίδεται στην βούληση του Νομοθέτη η πρόθεση να υπαγάγει τους νομοταγείς πολίτες, δηλαδή τους κατόχους νόμιμης άδειας σε δυσμενέστερη θέση έναντι των αδικοπραγούντων, δηλαδή των αυθαίρετων χρηστών του φάσματος (πρβλ. σχετικώς Ολ. ΣτΕ 3578/2010 και ΑΠ 1701/2014).

(δ) Ότι ένας τέτοιος όρος ύπαρξης της έννομης σχέσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση του χρήστη μιας ραδιοφωνικής συχνότητας είναι η διαρκής και αδιάλειπτη λειτουργία του σταθμού, η διακοπή της λειτουργίας του οποίου επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση της όλης έννομης σχέσης μεταξύ του δικαιούχου και του Κράτους (το οποίο μάλιστα, με βάση και τους διεθνείς κανόνες, δεν έχει δικαίωμα αποθεματοποίησης του ραδιοφωνικού ή του τηλεοπτικού φάσματος).

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΜΟΣ» Νομού Μεσσηνίας είναι κάτοχος της με αριθμό ΥΠ. ΤΥΠ. 17839/Ε/1.9.2000 ΒΝΛ, η οποία του χορηγήθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999.

Από το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 2197/4.5.2016 έγγραφο της ΕΕΤΤ προκύπτει «η καταγραφή φέροντος σήματος» στη συχνότητα εκπομπής του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθμού στον τεχνικό έλεγχο που έλαβε χώρα 9-11.3.2016, ήτοι η μη μετάδοση προγράμματος. .

Λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας στους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ που είχε γνωστοποιήσει ο ιδιοκτήτης του σταθμού, το ΕΣΡ απέστειλε στον σταθμό την 20.5.2016 συστημένη επιστολή με αριθμό πρωτ. 2383/2016 με την οποία ζητήθηκε ροή προγράμματος μίας ημέρας η οποία επεστράφη ως «Αζήτητο». Περί των ενεργειών αυτών συνετάγη το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 247/14.3.2017 από τον διοικητικό υπάλληλο του ΕΣΡ Γ. Καραηλία.

Ο σταθμός υπέβαλε το με αριθμό πρωτ. 1072/8.3.2021 υπόμνημα στο οποίο αναφέρει ότι:

-    Η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ στις 16/3/2016 στο ΚΕ Πεταλιδίου δείχνει ότι κατεγράφη «φέρον σήμα» και ότι αυτό αποδεικνύει ότι σταθμός εξέπεμπε χωρίς να μεταδίδει πρόγραμμα. Ο ιδιοκτήτης του σταθμού αναφέρει ότι η μεταφορά σήματος από το studio γίνεται μέσω διαδικτύου για λόγους οικονομίας και μπορεί να υπήρχε διακοπή στη σύνδεση.
-    Σε ότι αφορά την επιστολή που επεστράφη ότι δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, διότι ο σταθμός λειτουργεί πλέον σε άλλη διεύθυνση (Δημοσθένους 24 στην Καλαμάτα) όπου και η κατοικία του ιδιοκτήτη.
-    Σε ότι αφορά τα τηλέφωνα του σταθμού ότι δεν λειτουργούν πλέον και ότι δεν ενημέρωσαν το ΕΣΡ για την αλλαγή.
-    Η μεταφορά του σήματος μέσω διαδικτύου γίνεται διότι η μέσω ζεύξης μεταφορά έχει τέλη προς την ΕΕΤΤ .
-    Ότι θα αποστείλουν τα έγγραφα που δεν είχαν υποβάλει στο Μητρώο Διαφάνειας του ΕΣΡ τα προηγούμενα έτη.

Στο Μητρώο του ΕΣΡ έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού (Α.Π.: 826/23.2.2021).
Επίσης, μετά από επικοινωνία του ΕΣΡ με την ΕΕΤΤ (αριθμ. πρωτ. 2796/2022) απεστάλη το με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 9911/5.5.2022 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο κατά την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε την 30/1/2021 από την Μαρίνα Καλαμάτας κατεγράφη μόνον «φέρον σήμα» από τη συχνότητα 105,8 στην οποία όφειλε να εκπέμπει ο Ρ/Σ ΣΤΑΘΜΟΣ. 

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Το ΕΣΡ λαμβάνοντας υπ’ όψη το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων διαπιστώνει την διακοπή της λειτουργίας του ρ/σ «ΣΤΑΘΜΟΣ» Ν. Μεσσηνίας από το 2016, γεγονός που δικαιολογεί και την μη υποβολή υπ’ αυτού και των στοιχείων του ΠΔ 310/1996 στα οικεία Μητρώα του ΕΣΡ. Συνεπεία της διακοπής λειτουργίας του σταθμού, διεκόπη και η έννομη σχέση του φορέως που λειτουργούσε τον εν λόγω σταθμό με την ραδιοφωνική συχνότητα 105,8 FM στο Νομό Μεσσηνίας. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Διαπιστώνει ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΘΜΟΣ» Ν. Μεσσηνίας έχει παύσει να λειτουργεί.

Αποφασίζει τη διαγραφή του από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών και αναγνωρίζει ότι η ραδιοφωνική συχνότητα 105.8 FM στο Νομό Μεσσηνίας, στην οποία αυτός εξέπεμπε, ανήκει (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 23η Μαΐου 2022 και δημοσιεύτηκε την 5η Ιουλίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ  

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.