Αθήνα, 03-02-23 19:44

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

07-07-22  MY RADIO 104,6

Απόφαση 133/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 7η Ιουλίου 2022 

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη για αυτό τόπο την 6.6.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως.

Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γιώργο Πλειό, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόν το μέλος Βασίλειος Καραποστόλης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως, Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης 5.000 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας «Νέο Ραδιόφωνο των Δημοσιογράφων Ε.Π.Ε.» με είσοδο νέου εταίρου, τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού:

-από τον εταίρο της ως άνω εταιρείας «Sport TV-Ραδιοτηλεοπτική Προβολή Α.Ε.» (πωλήτρια εταιρεία) και
-από τον εταίρο της ως άνω εταιρείας «Εκδόσεις Πρώτο Θέμα Εκδοτική Α.Ε.» (πωλήτρια εταιρεία)
-προς τον νέο εταίρο «ΆΛΤΕΡ ΈΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» (αγοράστρια εταιρεία)

Νέα επωνυμία: MY RADIO Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: MY RADIO 104,6 (πρώην «ΘΕΜΑ 104,6») Ν. Αττικής.

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε δυνάμει του υπ’ αριθμό 8.423/27.9.2021 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας σύζ. Μ. Πατεράκη, το γένος Ι. Πρωτόπαππα (το οποίο γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ με το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 5649/27.10.2021 έγγραφο), έναντι του συνολικού τιμήματος των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε ο φάκελος με αριθμό 338/29.10.2021 ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Ρέα Λαμπροπούλου. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την με αριθμό πρωτοκόλλου 435/ΕΣ/4.5.2022 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμό πρωτοκόλλου 471/ΕΣ/12.5.2022 εισήγησή της.

Για τη συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση.

Αμέσως μετά, η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως. Παρέστησαν τα αυτά ως άνω μέλη της και η αυτή ως άνω γραμματεύς. Η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ανωτέρω εισηγητές, οι οποίοι εν συνεχεία αποχώρησαν, και μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 β του Ν. 2863/2000, στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών».

3.    Κατά το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3592/2007: «Απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της αυτής μορφής. Ως συγκέντρωση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης νοείται ο έλεγχος περισσοτέρων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής». Η παρ. 2 του αυτού άρθρου ορίζει: «Επιτρέπεται η συμμετοχή και με ποσοστό έως εκατό τοις εκατό (100%) σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον τηλεοπτικού σταθμού και σε επιχείρηση που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ενός μόνον ραδιοφωνικού σταθμού. Τυχόν συμμετοχή σε άλλη επιχείρηση της αυτής μορφής επιτρέπεται, εφόσον δεν υφίσταται έλεγχος αυτής». Η παρ. 5 του ως άνω άρθρου ορίζει: «Οι περιορισμοί των παραγράφων 2 και 3, πλην των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 3 {που αφορά στο πότε υπάρχει έλεγχος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο}, δεν ισχύουν για τα μη ενημερωτικά ηλεκτρονικά μέσα, με την επιφύλαξη του εδαφίου β' της επόμενης παραγράφου».

4.    Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 στ. ε' του Ν. 2328/1995: «Οι επιχειρήσεις ερευνών αγοράς που αναλαμβάνουν την εκπόνηση ερευνών σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασμό των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και επιθυμούν οι έρευνές τους να λαμβάνονται υπόψη από το Ε.Σ.Ρ. και τα άλλα κρατικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους πρέπει: Να διαθέτουν: ε) Επιχειρηματική και οικονομική αυτοτέλεια σε σχέση με επιχειρήσεις που κατέχουν άδεια ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ή εκμεταλλεύονται τέτοιο σταθμό ή διαφημιστικές επιχειρήσεις. Το εδάφιο β' της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του νόμου αυτού ισχύει και ως προς τις επιχειρήσεις ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς εφόσον αυτές έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας». Το αυτό σκεπτικό φέρει και το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 4 του Ν. 4339/2025. Με τα ως άνω άρθρα εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

5.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών».

6.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...».

7.    Επίσης, βάσει του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4779/2021: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών ορίζεται η 30ή.6.2023».

8.    Κατά το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Λ' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν.
2328/1995 (ΑΊ59) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

9.    Εξάλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013, 3315/2014, 535/2018), τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα:

Για τον ραδιοφωνικό σταθμό My Radio 104,6 (πρώην Θέμα 104,6 FM) ν. Αττικής εκδόθηκε βεβαίωση νομίμου λειτουργίας με αριθμό 26/22.5.2007, με φυσιογνωμία προγράμματος: μη ενημερωτικός (αρ. πρωτ. 14666/18.10.07).

Σύμφωνα με την με αριθμό 8.423 της 27.9.2021 συμβολαιογραφική πράξη, οι πωλήτριες εταιρείες, ως μοναδικοί εταίροι της εταιρείας «Νέο Ραδιόφωνο των Δημοσιογράφων Ε.Π.Ε.», δηλώνουν ότι το σύνολο των 5.000 εταιρικών τους μεριδίων ονομαστικής αξίας εκάστου 30 ευρώ, συνολικής δε ονομαστικής αξίας 150.000 ευρώ και ανήκον σε κάθε μία από αυτές κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου «πωλούν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν» στην αγοράστρια εταιρία «ΆΛΤΕΡ ΈΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» αντί του συνολικού τιμήματος των 150.000 ευρώ.
Μετά την πραγματοποιηθείσα σύμβαση μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η εταιρεία «Νέο Ραδιόφωνο των Δημοσιογράφων Ε.Π.Ε.» καθίσταται μονοπρόσωπη και έχει ως μοναδικό εταίρο την εταιρεία «ΆΛΤΕΡ ΈΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό, η επωνυμία της εταιρείας είναι MY RADIO Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. και ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι MY RADIO. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τις σχετικές καταχωρίσεις και ανακοινώσεις του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).

Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν νομικών κωλυμάτων και ασυμβιβάστων δραστηριοτήτων στο πρόσωπο της αγοράστριας εταιρείας, ελέγχθηκε η προσκόμιση των κατά νόμο προβλεπομένων υπευθύνων δηλώσεων για τα μέλη της διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της αγοράστριας.

Έτσι, διαπιστώθηκε η προσκόμιση:

Α) Υπεύθυνης δήλωσης της Φωτεινής Υψηλάντη της 23.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα της ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» που συμμετέχει στην υπόχρεη εταιρεία My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., φορέα του ρ/σ My Radio 104,6, δηλώνει υπευθύνως ότι:

- δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,

- δεν συντρέχει στο πρόσωπο της και στο πρόσωπο της εταιρείας που εκπροσωπεί οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 στ. ε' του Ν. 2328/1995 και στο άρθρο 12 παρ. 15 εδ. στ' του Ν. 2328/1995 σε συνδυασμό και με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (συμμετοχή σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις), -συμμετέχει στις/ελέγχει τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων: Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. ως μέλος οργάνου διοίκησης,

- δεν συμμετέχει σε καμία άλλη επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων.
 
Β) Υπεύθυνης δήλωσης της Φωτεινής Υψηλάντη της 23.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα της ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» που αποτελεί τη μοναδική εταίρο της εταιρείας My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., φορέα του ρ/σ My Radio 104,6, δηλώνει υπευθύνως ότι:

- δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,

- η εταιρεία «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.», εκτός από την υπόχρεη, συμμετέχει στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ: α. Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 33,3% που έχει ως κύρια δραστηριότητα την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων, αλλά και τη διοίκηση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, δραστηριότητες που δεν ασκούνται (η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με την απ. 17054/15.12.2015 Πολ. Πρωτ. Θεσσαλονίκης)

β. Παπασωτηρίου Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία- Διεθνές Τεχνικό Βιβλιοπωλείο με ποσοστό συμμετοχής 6,24% που έχει ως κύρια δραστηριότητα την έκδοση και κυκλοφορία εντύπων, αλλά μεταξύ των δευτερευόντων σκοπών της είναι και η εμπορία συνδρομητικής τηλεόρασης, δραστηριότητα που δεν ασκείται (η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση με την απ. 270/29.3.2017 Πολ. Πρωτ. Αθηνών),

- δεν συμμετέχει σε καμία άλλη επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων.

Γ) Υπεύθυνης δήλωσης της Φωτεινής Υψηλάντη της 30.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα της ως προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού Mega, δηλώνει υπευθύνως ότι:

- δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4339/2015,

- δεν συντρέχει στο πρόσωπό της και στο πρόσωπο της εταιρείας που εκπροσωπεί η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (συμμετοχή σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων),
-δεν συντρέχει στο πρόσωπό της η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 (άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 4339/2015)

- δεν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με τα υποβληθέντα για το έτος 2021.

Δ) Υπεύθυνης δήλωσης της Φωτεινής Υψηλάντη της 30.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα της ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού Mega, δηλώνει υπευθύνως ό,τι και ανωτέρω.
Διαπιστώθηκε η προσκόμιση:

Α) Υπεύθυνης δήλωσης του Φώτιου Τάγαρη της 23.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» που συμμετέχει στην υπόχρεη εταιρεία My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., φορέα του ρ/σ 104,6 My Radio, δηλώνει υπευθύνως ότι:

- δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,

- δεν συντρέχει στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο της εταιρείας που εκπροσωπεί οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 στ. ε' του Ν. 2328/1995 και στο άρθρο 12 παρ. 15 εδ. στ' του Ν. 2328/1995 σε συνδυασμό και με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (συμμετοχή σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις), -εκτός από την υπόχρεη επιχείρηση συμμετέχει στις/ελέγχει τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων: Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. ως διευθυντικό στέλεχος,

- δεν συμμετέχει σε καμία άλλη επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων.

Β) Υπεύθυνης δήλωσης του Φώτιου Τάγαρη της 23.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., φορέα του ρ/σ My Radio 104,6, δηλώνει υπευθύνως ό,τι και ανωτέρω.

Γ) Υπεύθυνης δήλωσης του Φώτιου Τάγαρη της 23.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., φορέα του ρ/σ My Radio 104,6, δηλώνει υπευθύνως ότι κατά το έτος 2021 δεν έχουν σημειωθεί αλλαγές ως προς τη συμμετοχή της υπόχρεης σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα (ραδιόφωνο-τηλεόραση), ότι κατά το έτος 2021 δεν έχουν σημειωθεί αλλαγές ως προς τη συμμετοχή της υπόχρεης σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ).

Δ) Υπεύθυνης δήλωσης του Φώτιου Τάγαρη της 28.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού Mega, δηλώνει υπευθύνως ότι κατά το έτος 2021 υπήρξε αλλαγή ως προς τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι:

α. αποχώρηση της εταιρείας «Ραδιοφωνικές Επιχειρήσεις Βήμα FM» στην οποία η Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. είχε ποσοστό συμμετοχής 99,75%. Η Βήμα FM 99,5 που εξέπεμπε ενημερωτικό πρόγραμμα, έχει παύσει να λειτουργεί με την απόφαση 64/2018 του Ε.Σ.Ρ.

β. είσοδος της εταιρείας My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. (μη ενημερωτικός σταθμός) με ποσοστό 100%.

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται ότι κατά το έτος 2021 έχουν σημειωθεί αλλαγές ως προς τη συμμετοχή της υπόχρεης σε άλλες επιχειρήσεις (εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ), ήτοι:

-είσοδος της εταιρείας Red Productions Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής 100% και αντικείμενο δραστηριότητας: εταιρεία παραγωγής.

Ε) Υπεύθυνης δήλωσης του Φώτιου Τάγαρη της 28.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού Mega, δηλώνει υπευθύνως ότι:

-    δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4339/2015,

-δεν συντρέχει στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο της εταιρείας που εκπροσωπεί η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (συμμετοχή σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων),

-δεν συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 (άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 4339/2015),

-εκτός από την υπόχρεη επιχείρηση συμμετέχει/ελέγχει την επιχείρηση ηλεκτρονικών ΜΜΕ My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.(μη ενημερωτικός σταθμός) ως διευθυντικό στέλεχος.
Διαπιστώθηκε η προσκόμιση:
Υπεύθυνης δήλωσης του Δημητρίου Νικολακόπουλου της 22.3.2022 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία, υπό την ιδιότητα του ως διευθυντικού στελέχους της εταιρείας My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., φορέα του ρ/σ My Radio 104,6, δηλώνει υπευθύνως ότι:

-δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005,

-    δεν συντρέχει στο πρόσωπό του και στο πρόσωπο της εταιρείας που εκπροσωπεί οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 1 στ. ε' του Ν. 2328/1995 και στο άρθρο 12 παρ. 15 εδ. στ' του Ν. 2328/1995 σε συνδυασμό και με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4339/2015 (συμμετοχή σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές επιχειρήσεις), - δεν συμμετέχει σε καμία άλλη επιχείρηση ηλεκτρονικών μέσων.

Πέραν των ανωτέρω, από την κατάσταση μετόχων ή εταίρων που προσκομίστηκε στο Ε.Σ.Ρ. διαπιστώνεται ότι:

-Η υπόχρεη εταιρεία My Radio Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με το διακριτικό τίτλο My Radio έχει ως μοναδικό εταίρο την εταιρεία «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» η οποία έχει ως μετόχους:

α. το φυσικό πρόσωπο Ευάγγελο Μαρινάκη με ποσοστό συμμετοχής 70,85%

β. την εταιρεία Pomacon Ltd με έδρα την Κύπρο και ποσοστό συμμετοχής 29,15%.

Σε αυτήν την εταιρεία ο Ευάγγελος Μαρινάκης έχει ποσοστό ιδιοκτησίας 100%.

Το Ε.Σ.Ρ. ζήτησε αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της πόλης καταγωγής του ιδιοκτήτη-φυσικού προσώπου της αγοράστριας εταιρείας «Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.» καθώς και των νομίμων εκπροσώπων και του διευθυντικού στελέχους αυτής, αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης: Η ποινική κατάσταση όλων των υπό έλεγχο προσώπων είναι «ΜΗΔΕΝ» (ήτοι, δεν υπάρχει σε βάρος τους ποινική καταδίκη).

Για την ανωτέρω μεταβίβαση έχει γίνει οικονομικός έλεγχος βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν. Στο συμπέρασμα της οικονομικής έκθεσης σημειώνεται ότι «...η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων του σταθμού που εξετάζουμε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία “Άλτερ Έγκο Επιχείρηση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε. ”. Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βάσει των εγγράφων που έχουν υποβληθεί, δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο που να χρήζει περαιτέρω διερεύνησης αναφορικά με τη μεταβίβαση...».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και για το λόγο αυτό πρέπει να εγκριθεί. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «MY RADIO 104,6» (πρώην «ΘΕΜΑ 104,6») Ν. Αττικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.».

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 6η Ιουνίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 7η Ιουλίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».


Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων: Δημοσίευση νέας Δωρεάν Έκθεσης σχετικά με Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων στην Ευρώπη.
Ένα στα πέντε Ιδιωτικά Τηλεοπτικά Κανάλια και περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των Υπηρεσιών SVOD και TVOD στην Ευρώπη ανήκουν σε Αμερικανική εταιρεία.


Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μοιράζει 8 εκατομμύρια ευρώ στα μέλη της.
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 οι αποστολές εκκαθαρίσεων για τις πληρωμές των Ελλήνων δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διανομής δικαιωμάτων στην ιστορία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Autodia.


Φορολογικά κίνητρα για τη διαφημιστική δαπάνη και το 2022 και 2023
Επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2023 2022 κατά 30% και αναστέλλεται ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης στους παρόχους
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέχρι το 2024.


Κώδικας Δεοντολογίας προγραμμάτων Ρ/Σ: Δημόσια διαβούλευση
Σε δημόσια διαβούλευση που λήγει στις 20/1/2023 βγήκε το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων απο το ΕΣΡ το οποίο δημοσιεύει τα ακόλουθα:


Δικαιώματα ύψους 4,3 εκ. ευρώ μοιράζει στους δημιουργούς η ΕΔΕΜ.
Ανταποκρινόμενη με συνέπεια και προσήλωση στους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της, η  ΕΔΕΜ  θα μοιράσει στους δικαιούχους της στη Διανομή Δεκεμβρίου 2022 (Διανομή 2022 Β), δικαιώματα ύψους 4.288.000 ευρώ μικτά και 2.950.000 ευρώ καθαρά δικαιώματα, σημειώνοντας αύξηση 16,5% από την προηγούμενη διανομή δικαιωμάτων τον Ιούλιο 2022.


Με την υποστήριξη του 92,9 Kiss το Greek Santa s Village.
Με την υποστήριξη του 92,9 Kiss δημιουργήθηκε το Χωριό του Άη Βασίλη στα θέατρα Βράχων δήμων Βύρωνα και Δάφνης - Υμηττού, Από τις 7 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 8 Ιανουαρίου 2023.


Παράταση θητείας συσταθείσης Επιτροπής για ολοκλήρωση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων.

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...


Νέο ΔΣ στην ΕΤΕΡ
Στις εκλογές της Ένωσης που διεξήχθησαν από το Σάββατο 26η έως και τη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με το πρακτικό εκλογών και βάσει του Ν. 1264/1982, Άρθρο 12, παράγραφος 5 εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας αντιστοίχως:


ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων Ρ/Φ Σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας.
Αλλάζει χέρια ο ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας