Αθήνα, 08-12-22 14:03

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

19-07-22  ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΪΑΣ

Απόφαση 142/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 19η Ιουλίου 2022

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 27.6.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, αξίας 7.200,00 ευρώ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΪΑΣ Ν. Αχαΐας, από τον Γεώργιο Φραντζόλα προς την ήδη εταίρο Αγγελική Καρδαράκου, δυνάμει του υπ' αρθμ. 41105//2016 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πατρών Αθηνάς Ραβαζούλα.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 228/4.7.2018, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα-οικονομολόγο Αγγελική Σιμιτοπούλου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Πέρσα Λαμπροπούλου. Η Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΣΡ 51/ΕΣ/1.2.2021 έκθεσή της και η Νομικός την με αριθμ. πρωτ. 569/ΕΣ/15.6.2022 εισήγησή της.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, «ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών» (άρθρο 4 παρ. 1 β Ν. 2863/2000). Τέτοιους κανόνες και αρχές θέτουν και τα άρθρα 5 (ιδιοκτησιακό καθεστώς) του Ν 3592/2007, 11 παρ. 1 ε του Ν 2328/1995 και 12 παρ. 10 του ιδίου νόμου (όπως ισχύει) με τα οποία εισάγονται περιορισμοί συμμετοχής και ορίζονται ασυμβίβαστες ιδιότητες των φορέων αδείας ραδιοφωνικού σταθμού. Για την άσκηση του προαναφερόμενου ελέγχου, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγχει κάθε μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

3.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 2778/1999: «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών»»

4.    Κατά το άρθρο 53 παρ. 2 του Ν 2778/1999: «2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του Ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,...».

5.    Κατά το χρόνο της μεταβίβασης είχε καταργηθεί, με το άρθρο 40 του Ν.4487/2017,ΦΕΚ Α 116/9.8.2017, το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν 2328/1995 το οποίο όριζε: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν 2328/1995 και συνακόλουθα της προπαρατεθείσας παραγράφου 11, το ΕΣΡ είχε κρίνει ότι ο ως άνω έλεγχος καθίστατο επιβεβλημένος για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω και γι’ αυτό εφήρμοζε κατ’ αναλογία τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 1 ιδίου νόμου, η οποία ρυθμίζει, με τρόπο ανάλογο εκείνου της καταργηθείσας παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν 2328/199. Ηδη με το άρθρο 40 παρ. 3 του Ν. 4779/2021 το οποίο ορίζει: «3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις.

Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο ΕΣΡ με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το ΕΣΡ ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 3592/2007 (Α' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον Ν. 2328/1995 (ΑΊ59) κυρώσεις. Στο ΕΣΡ γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας.», επανήλθε ρητώς η υποχρέωση εγκρίσεως των μεταβιβάσεων Ρ/Σ ή μεριδίων εταιρειών που είναι φορείς τέτοιων ραδιοφωνικών σταθμών..

6.    Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι το ΣτΕ έχε κρίνει (πρβλ ΣτΕ 3515/2013) ότι η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα, το γεγονός αυτό δεν οδηγεί λογικώς σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο. Τούτο επιβεβαιώνεται εξ άλλου και με την διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν 4779/2021 η οποία ορίζει «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του ΕΣΡ, εποτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών.».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Δυνάμει του υπ’ αριθμ 41105/19.10.2016 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πατρών Αθηνάς Σωτηρίου Ραβαζούλα, ο Γεώργιος Φραντζόλας μεταβίβασε 240 εταιρικά μερίδια, αξίας 80 ευρώ έκαστο εξ αυτών, στην Αγγελική Καρδαράκου, η οποία είχε ήδη 180 εταιρικά μερίδια. Μετά την εν λόγω μεταβίβαση η Αγγελική Καρδαράκου μετέχει με 410 εταιρικά μερίδια και η Μαρία Τσιφρήκα με 180 εταιρικά μερίδια.

Η οικονομολόγος με την υπ’ αριθμ 51/ΕΣ/1.2.2021 έκθεσή της λέγει ότι η αγοράστρια είχε θετικό εισόδημα και μπορούσε να καλύψει την εν λόγω αγορά. Δεδομένου ότι η μεταβίβαση γίνεται προς υφιστάμενο εταίρο δεν απαιτείται περαιτέρω νομικός έλεγχος.

Η εταιρεία έχει υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία στο Μητρώο Διαφάνειας του ΕΣΡ :
Α.Π .:3269/11 -6-2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Α.Π .:3273/11-6-2018 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Α.Π. :3311/13-6-2018 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ Α.Π.: 1232/16.3.2020 ΣΤΟΙΧ ΠΔ Α.Π.: 1225/11.3.2021 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
ΑΠ 1746/24-3-2022 &1760/24-3-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ. ΣΤΟΙΧ ΠΔ

Η εταιρεία έχει λάβει τη με αριθμό ΥΠ. ΤΥΠ. 17858/E1/3613/26-7-2002 βεβαίωση λειτουργίας και εκπέμπει από την συχνότητα 105,3 ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ.

Ο σταθμός εκπέμπει ενημερωτικό πρόγραμμα.

ΙΙΙ Υπαγωγή

Με βάση τα προεκτεθέντα, δεν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, η δε κρινόμενη μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και πρέπει να εγκριθεί. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων αξίας 7.200,00 ευρώ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΧΑΪΑΣ Ν. Αχαΐας, από τον Γεώργιο Φραντζόλα προς την ήδη εταίρο Αγγελική Καρδαράκου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 27η Ιουνίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 19η Ιουλίου 2022.

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΗΜΕΡΑ FM Ν. Αχαΐας από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 90.4 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


FLASH 96 FM Ν. Αττικής
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού FLASH 96 FM Ν. Αττικής από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών - Η ραδιοφωνική συχνότητα 96 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΜΥΓΔΟΝΙΑ FM Ν. Θεσσαλονίκης από Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η Ραδιοφωνική Συχνότητα 100.8 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


VELVET 98.4
ΕΣΡ: Επανεγγραφή του Ρ/Φ Σταθμού ΡΑΔΙΟ ΞΑΝΘΗ ΕΝΑ (ήδη VELVET 98.4) Ν. Ξάνθης στο Μητρώο Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών.


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ν. Πέλλας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών | Η ραδιοφωνική συχνότητα 99,3 FM ανήκει στο Ελληνικό Κράτος.


Αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου θύματος
ΕΣΡ: Προς όλους τους Ενημερωτικούς Τηλεοπτικούς και Ραδιοφωνικούς Σταθμούς και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας.


Ο Μουσικός 98,6 αλλάζει και γίνεται PRIDE!
Στις 10 Σεπτεμβρίου το νέο, χαρούμενο, γεμάτο χρώματα, ραδιόφωνο της Αθήνας θα κάνει την εμφάνισή του στους 98,6.Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio
Ο Mousikos από τις 10 Σεπτεμβρίου γίνεται Web Radio & θα ακούγεται αποκλειστικά από το Streamee, την πρώτη πολυμεσική εφαρμογή στην Ελλάδα.


Έγκριση αλλαγής Κέντρου Εκπομπής απο το ΕΣΡ
Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό! Το ΕΣΡ ενέκρινε την χρήση ΚΕ από ρ/σ διαφορετική από αυτή που είχε δηλώσει το 1999. Ξεκόλλησε το ραδιόφωνο από την 1/11/1999 ή μήπως όχι. Θα δούμε...


Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Νέων Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων
Ανεβάζετε βιντεάκια στο FB, YT, Insta, TikTok κλπ με το σκυλάκι το γατάκι ή τη γιαγιά σας? Συμμετέχετε στα έσοδα απο διαφημίσεις? Τότε σας αφορά! (δλδ τους μισούς Έλληνες...)
Άλλη μια μπερδεμένη Απόφαση του ΕΣΡ: Εγγραφή Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών Μέσων και Οικείων Παρόχων στο Μητρώο Επιχειρήσεων.