Αθήνα, 07-02-23 1:21

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

26-11-22  Αλλαγή ιδιοκτησίας στον ΠΑΛΜΟ Κεφαλληνίας

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 20.6.2022 και ώρα 11:00, προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr) τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Πλειό και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι κλήθηκαν νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης (λόγω πωλήσεως) του 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤ. & ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΟΕ», ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ««ΠΑΛΜΟΣ 98,3» (πρώην “RADIO CONTINENTAL”) Ν. Κεφαλληνίας, από τους: Κωνσταντίνο Καλογηράτο (με ποσοστό 51%) και Νικόλαο Καλογηράτο (με ποσοστό 49%) στις: Αδαμαντία Παπαδάτου, με ποσοστό 99%, και Δήμητρα Παπαδάτου, με ποσοστό 1%, έναντι του ποσού των 4.950,00 ευρώ και 50,00 ευρώ, αντίστοιχα. Η μεταβίβαση έγινε δυνάμει του υπ' αρθμ. 3612/6.10.2015 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Φοίβης Λιβιεράτου-Γαλάνη, το οποίο υπεβλήθη στο ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7400/21.10.2015 αίτηση των πωλητών και των αγοραστών.

Γνωστοποιήθηκε δε συγχρόνως και η αλλαγή στην επωνυμία της εταιρείας σε: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ».

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 608/16.11.2015, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Φώτιο Αγγέλη και στην ειδική επιστήμονα- νομικό Δώρα Παπαδάκη. Ο Οικονομολόγος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 279/ΕΣ/7.3.2019 έκθεση και η Νομικός την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΣΡ 839/ΕΣ/27.9.2019 εισήγησή της.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια, αφού άκουσε τους ανωτέρω εισηγητές:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Κατά το άρθρο 6 § 11 του Ν 2328/1995: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού... γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους... προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης... και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας».

3.    Εξάλλου με το άρθρο 40 §. 3 του Ν. 4779/2021 η σχετική ρύθμιση έχει διαμορφωθεί ως εξής: «3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση, κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε τέτοια μεταβίβαση στο σύνολό της ή μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μετοχών εταιρείας που κατέχει άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας και γενικά κάθε μετασχηματισμός της εταιρείας, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, δυνάμενο να καλεί σε ακρόαση τους κατά περίπτωση ενδιαφερομένους, προβαίνει στον έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων σύμφωνα με τον ν. 3592/2007 (Λ' 161) και αποφασίζει για την έγκριση ή μη της μεταβίβασης ή του μετασχηματισμού. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στον ν. 2328/1995 (Α'159) κυρώσεις. Στο Ε.Σ.Ρ. γνωστοποιείται, επίσης, κάθε τροποποίηση του καταστατικού εταιρείας».

4.    Εξάλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του του άρθρου 53 του Ν 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013), τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Από το σύνολο των στοιχείων του φακέλου προέκυψαν τα ακόλουθα.

Ο μη ενημερωτικός ραδιοφωνικός σταθμός «ΠΑΛΜΟΣ 98,3» (πρώην “RADIO CONTINENTAL”) Ν. Κεφαλληνίας κατέχει την με αριθμό 25682/Ε1/4764/13.12.2000 βεβαίωση λειτουργίας του άρθρου 53 Ν. 2778/1999, εκδοθείσα από το πρώην Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ.

Με το με αρ. 3612/6.10.2015 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Φοίβης Λιβιεράτου-Γαλάνη μεταβιβάστηκε το 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤ. & ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΟΕ», ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ««ΠΑΛΜΟΣ 98,3» (πρώην “RADIO CONTINENTAL”) Ν. Κεφαλληνίας, από τους: Κωνσταντίνο Καλογηράτο (με ποσοστό 51%) και Νικόλαο Καλογηράτο (με ποσοστό 49%) στις: Αδαμαντία Παπαδάτου, με ποσοστό 99%, και Δήμητρα Παπαδάτου, με ποσοστό 1%, έναντι του ποσού των 4.950,00 ευρώ και 50,00 ευρώ, αντίστοιχα. Τροποποιείται δε η επωνυμία της εταιρείας σε: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ». 

Οι νέες ιδιοκτήτριες του ραδιοφωνικού σταθμού βεβαιώνουν υπευθύνως ότι δεν έχουν δανείσει την ελεγχόμενη εταιρεία, ούτε έχουν λάβει δάνειο, ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη επιχείρηση ΜΜΕ, όπως και σε καμία άλλη επιχείρηση, γενικά, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα λόγω καταδίκης για αδίκημα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μέσου ενημέρωσης. Υπέβαλαν, ακόμη, κατάσταση (όχι υπεύθυνη δήλωση) με τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τεκμηριώνεται, επίσης, η οικονομική δυνατότητα των αποκτώντων την επιχείρηση (φυσικών) προσώπων και ειδικότερα η απόκτηση των χρημάτων, που αυτά διέθεσαν, με έννομο τρόπο.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγκρίνει ομόφωνα την μεταβίβαση του ραδιοφωνικού σταθμού «ΠΑΛΜΟΣ 98,3» (πρώην “RADIO CONTINENTAL”) Ν. Κεφαλληνίας, από την εταιρία «ΚΩΝΣΤ. & ΝΙΚ. ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΟΕ» στην εταιρία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ», κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 20η Ιουνίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 24η Νοεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

GREEK RADIOS LIST: ON AIR
Το radio.gr δημοσιεύει τον πιο πλήρη κατάλογο Ραδιοφωνικών Σταθμών της Ελλάδας, που περιλαμβάνει ακόμα κι αυτούς που είναι πλεον ιστορία.
 
 

Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».


Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οπτικοακουστικών Μέσων: Δημοσίευση νέας Δωρεάν Έκθεσης σχετικά με Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων στην Ευρώπη.
Ένα στα πέντε Ιδιωτικά Τηλεοπτικά Κανάλια και περισσότερο από το ένα τρίτο όλων των Υπηρεσιών SVOD και TVOD στην Ευρώπη ανήκουν σε Αμερικανική εταιρεία.


Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ μοιράζει 8 εκατομμύρια ευρώ στα μέλη της.
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 οι αποστολές εκκαθαρίσεων για τις πληρωμές των Ελλήνων δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διανομής δικαιωμάτων στην ιστορία της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Autodia.


Φορολογικά κίνητρα για τη διαφημιστική δαπάνη και το 2022 και 2023
Επεκτείνεται η προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης και για το φορολογικό έτος 2023 2022 κατά 30% και αναστέλλεται ο Ειδικός Φόρος Τηλεόρασης στους παρόχους
περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέχρι το 2024.


Κώδικας Δεοντολογίας προγραμμάτων Ρ/Σ: Δημόσια διαβούλευση
Σε δημόσια διαβούλευση που λήγει στις 20/1/2023 βγήκε το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας Προγραμμάτων απο το ΕΣΡ το οποίο δημοσιεύει τα ακόλουθα:


Δικαιώματα ύψους 4,3 εκ. ευρώ μοιράζει στους δημιουργούς η ΕΔΕΜ.
Ανταποκρινόμενη με συνέπεια και προσήλωση στους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της, η  ΕΔΕΜ  θα μοιράσει στους δικαιούχους της στη Διανομή Δεκεμβρίου 2022 (Διανομή 2022 Β), δικαιώματα ύψους 4.288.000 ευρώ μικτά και 2.950.000 ευρώ καθαρά δικαιώματα, σημειώνοντας αύξηση 16,5% από την προηγούμενη διανομή δικαιωμάτων τον Ιούλιο 2022.


Με την υποστήριξη του 92,9 Kiss το Greek Santa s Village.
Με την υποστήριξη του 92,9 Kiss δημιουργήθηκε το Χωριό του Άη Βασίλη στα θέατρα Βράχων δήμων Βύρωνα και Δάφνης - Υμηττού, Από τις 7 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 8 Ιανουαρίου 2023.


Παράταση θητείας συσταθείσης Επιτροπής για ολοκλήρωση Σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Εμπορικών Ανακοινώσεων.

Έχοντας υπόψη:

1.    Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος.

2.    Τον Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...


Νέο ΔΣ στην ΕΤΕΡ
Στις εκλογές της Ένωσης που διεξήχθησαν από το Σάββατο 26η έως και τη Δευτέρα 28η Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με το πρακτικό εκλογών και βάσει του Ν. 1264/1982, Άρθρο 12, παράγραφος 5 εκλέγονται κατά σειρά πλειοψηφίας αντιστοίχως:


ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων Ρ/Φ Σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας.
Αλλάζει χέρια ο ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας